BocianJD

25 tekstów – auto­rem jest Bo­cian­JD.

Chłod­ny do­tyk, roz­praszający skupienie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2018, 03:03

Człowiek ten do życia pot­rze­buje mu­zyki. Ale nie pier­wszej lep­szej. Mo­wa o piosen­kach które to­warzyszyły mu w różnych mo­men­tach je­go życia. O piosen­kach, których tek­st i przesłanie zmieniały je­go spoj­rze­nie na świat. Przy jed­nych po­kony­wał trud­ności lo­su, przy dru­gich roz­myślał, przy in­nych zaś przeżywał naj­lep­sze chwi­le swo­jego życia. Każda była ważna, z każdą wiązały się wspom­nienia... Bez nich nie byłby te­raz tą samą osobą. 

myśl • 15 czerwca 2015, 01:07

Pod­czas spa­ceru zas­ka­kuje mnie deszcz.
Nie przys­pie­szam kro­ku, wręcz przys­taję na chwilę.
Pat­rzę w niebo. Pada.
Idę da­lej, niewzruszony.
A myśli krążą gdzieś po­między kroplami... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2014, 15:03

Ja­ki sens ma by­cie złym, kiedy nikt nie próbu­je Cię powstrzymać?... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 04:13

Cza­sem po­moc in­nym jest je­dyną ucie­czką od fak­tu, że nie pot­ra­fimy pomóc sa­mym sobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 grudnia 2013, 03:10

Cza­sem sny zbyt wiele nam obiecują... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 lutego 2013, 21:19

Jeśli nie zro­bisz cze­goś ze swoimi marze­niami te­raz, do końca życia będziesz pat­rzeć na in­ne oso­by ze świado­mością, że coś stra­ciłeś, prze­gapiłeś i z cho­lerną zaz­drością, że mogłeś to osiągnąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 sierpnia 2012, 22:26

Kiedy już myślałem, że przyz­wyczaiłem się do sa­mot­ności - zaczęła dos­kwierać jak nig­dy dotąd... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 kwietnia 2012, 03:00

Gdy­by życie było ta­kie jak w snach... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 kwietnia 2012, 00:32

Tak nap­rawdę wszys­cy są ateis­ta­mi - nie wierzą w Zeusa, Apol­lo­na, Amo­na, Ra, Mitrę, Baala, Tho­ra, Wo­tana, Złote­go Ciel­ca, ani w La­tające­go Pot­wo­ra Spaghet­ti. Ten które­go dzi­siaj na­zywa­my ”ateistą” po pros­tu poszedł o jed­ne­go Bo­ga dalej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2012, 01:56
BocianJD

Wszystkie publikowane tu przeze mnie teksty są tylko i wyłącznie mojego autorstwa i mojej własności.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BocianJD

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

8 lutego 2018, 12:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Chłodny do­tyk, roz­praszający sku­pienie...  

8 lutego 2018, 11:59kati75 sko­men­to­wał tek­st Chłodny do­tyk, roz­praszający sku­pienie...  

8 lutego 2018, 03:03BocianJD do­dał no­wy tek­st Chłodny do­tyk, roz­praszający sku­pienie...  

15 czerwca 2015, 11:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Człowiek ten do życia [...]

15 czerwca 2015, 01:18krysta sko­men­to­wał tek­st Człowiek ten do życia [...]

15 czerwca 2015, 01:07BocianJD do­dał no­wy tek­st Człowiek ten do życia [...]

16 czerwca 2014, 15:03BocianJD do­dał no­wy tek­st Podczas spa­ceru zas­ka­kuje mnie [...]